Hrklávka

by Tomáš Šenkyřík

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

    name your price

   

 • USB Flash Drive

  Album zahrnuje usb flash-disk se zvukovými stopami a scany poznámek realizované autorem bezprostředně v průběhu jednotlivých nahrávání.

  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------

  Limited edition USB package included flash-drive with the album and notes taken by author during the recordings.
  ships out within 4 days
  edition of 50 

    250 CZK or more 

   

1.
16:21
2.
11:19
3.
4.
5.
07:50
6.
7.

about

Album is subjective reflection of place Hrklávka by Rusava in Czech Republic. Author during one-year capture landscape, its sound situations and space from which he made sonic portrait. Author grew up and spend his childhood in these places, that’s why album could be considered as the feedback of early memories confronted with contemporary soundscape.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

„Máš dvě uši proto, abys slyšel jak ono pomíjivé, tak to trvalé. A neposlouchej nikdy jen jedním uchem, pak bys naslouchal neúplně.“
Pai Čang

7 terénních nahrávek z ruky a ucha Tomáše Šenkyříka - o nichž mi sdělil pouze, že jde o zvukový portrét okolí, kde prožil část dětských let – mi postupně začaly víc a víc připomínat čínskou krajinomalbu tušovou kresbou, nebo umění haiku. Aniž bych to mínil blíže, nebo dále rozvíjet, přijde mi, že Tomášovy nahrávky vládnou podobně magickým nábojem kombinujícím moment omezení a vnoření. Mistrovské kresby štětcem, namočeným v tuši a vodě, mají schopnost jediným pohybem oka, paže, ruky a štětce vystihnout krajinu v její jednotlivosti, ale stopa štětce na papíře v sobě ukrývá i daleký obzor i jemnou bílou mlhu klesající do údolí. Tomáše se starými čínskými mistry spojuje i ovládání techniky koncentrace, střídmost, dar naslouchání, okouzlení a pokora. Krajina Rusavy tady není jen popisována, ilustrována. Není ani vyprávěna, „zprostředkována“ prostřednictvím kadencí zpěvu ptáků za rozbřesku, nebo klokotání vody na dně potoka ve večerním stmívání. Hlasy zurčící vody i zpěvných ptáků JSOU tou skutečnou, i když JEN „zvukovou“ krajinou. Ta se zdá být v tomto případě stejně drahocenná jako krása, geologie a morfologie té fyzické, kde nahrávka v určitém a neopakovatelném okamžiku vznikla.

Mohu přitom uvažovat, jestli konkrétní krajina „Hrklávek“ je opravdu tak prostá zvuku projíždějících aut, motocyklů a letících letadel a křiku dětí. Jestli ji autor příměsi lidského hluku zbavil, aby ji symbolicky vrátil do mýtického a mystického času dětství. Při poslouchání mohu přemýšlet i nad tím, zda letošní a loňské suché jaro, léto a podzim změnily vedle barev trávy a listí, akustiku luk, strání, temen a úpatí kopců? Může nepřítomností vody, běžící dolů v korytech se krajinu proměnit, oddálit její smyslovou blízkost, spolu s témbrem a vlhkostí zranit její duši. Při poslouchání můžu uvažovat i o tom, že zvuková krajina je stejně neuchopitelná jako ta hmotná, kterou vnímáme pomocí zraku, hmatu a čichu. A že dobře a jemně slyšená zvuková krajina umí probudit v posluchači ostatní smysly. Případně nemusím přemýšlet vůbec o ničem a jen naslouchat, jestli se podobně jako básníku Bašó podařilo vystihnout v několika slovech celou řeku, od jejího pramene až k ústí do moře.

Miloš Vojtěchovský

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

„You have got two ears to be able to hear the meeting as well as the permanent. Do not listen using only an ear, this way you would not listen perfectly.“

Seven field recordings made by Tomáš Šenkyřík´s ear and hand – the sound portrait of the landscape where he spent part of his childhood; that was the only thing he told me about it – has started reminding me more and more Chinese landscape painting made by Indian ink or haiku. In my point of view Tomáš´s recordings have the same magical power that combines the moment of limitation and immersion. Through the single move of an eye, arm, hand and brush the masterful sketching of a brush soaked with water and Indian ink has the ability to express the landscape in her unity, but the print of brush on the paper hides in itself the remote skyline and the light white fog descending to the valley. Tomáš as well as the Chinese master knows how to use the technique of concentration, moderation, gift of listening, enchantment and humbleness. The Rusava landscape is not only described and illustrated. It is nor narrated, “mediated” by the cadence of the bird singing at the dusk or water gurgling in the brook at dawn. The sound of burbling water or of the bird singing ARE the real though ONLY “sound” landscape. This landscape seems to be as precious as the beauty, geology and morphology of the physical one where the recording was in the specific and one-and-only moment made.

I can speculate whether the “Hrklávka” landscape is really free from the sound of passing cars, motorcycles, planes and crying children. Whether the author has removed the human sounds to put it symbolically back to the mythical and mystical time of childhood. While listening I can be thinking whether this and last dry spring, summer and autumn has changed not only the colors of grass, leaves but the acoustics of the meadows, hillsides, tops and the bottoms of hills as well? Can the lack of the water running down in the riverbeds change the landscape, does it have ability to draw further its sensory presence as well as the timbre and to harm its soul by the humidity. While listening I can be thinking that it is not possible to hold the sound landscape as well as the physical landscape which we can perceive via sense of sight, sense of hearing and olfactory sense. And that the landscape that is being heard well and softly can bring out the other sense. Alternatively I do not have to think about anything at all and I can just listen whether he (Šenkyřík) managed like the poet Bašó to capture the whole river from the spring to the mouth in a few words.

Miloš Vojtěchovský

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Metody záznamu: AB stereo, binaural, parabolické zrcadlo, speciální mikrofony určené pro natáčení pod vodou (hydrophones).

Album určeno k poslechu na sluchátka.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Methods of Recording: AB stereo, binaural, parabolic mirror, hydrophones.

Listen to the album with headphones.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Sound, mix: Tomáš Šenkyřík
Mastering: Tomáš Vtípil / dinn (dinn is not noise)

credits

released October 9, 2016

tags

license

about

Skupina Brno, Czech Republic

contact / help

Contact Skupina

Streaming and
Download help